ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติเว็บบล็อก


สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 8 (รหัส 56) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนครับ
คณะกรรมการรุ่นสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่  8


  1. นายพลร่ม       ดอกแก้ว                  ประธานรุ่น
  2. นายสุทิน         ถาวรมงคล               รองประธาน
  3. นางกาญจนา   นันทิยา                   รองประธาน
  4. นางสิริโฉม   คันธะวงค์                  หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
  5. น.ส.กาญจนา   ไชยชนะ              หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
  6. นายผดุง   บุญชุม                       หัวหน้าฝ่าย  ICT
  7. น.ส.ณัทฐวรา วงค์แสนสี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  8. น.ส.วณิชชา   คล้ายอ่อง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
  9. นายมงคล อินทรประดิษฐ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
  10. น.ส.นงราม   เหมืองศรี              หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมาชิกฯ จังหวัดแพร่ 8

บริหารการศึกษา แพร่ รุ่น 8 มีความยินดีหากเพื่อนร่วมรุ่นจากจังหวัดต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเรียนกันนะครับ...ติดต่อ med8ru@gmail.com

สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

E-Mail : med8ru@gmail.com